با ما همراه باشید

سلبریتی

جمله های زیبای انگلیسی با معنی فارسی

جمله های زیبای انگلیسی با معنی فارسی


جمله های زیبای انگلیسی

زیباترین جملات انگلیسی با ترجمه 

تعدادی جمله زیبای انگلیسی مفهومی و ادبی را با ترجمه فارسی در این بخش آماده کرده ایم. این جمله های کوتاه انگلیسی را می توانید در بخش بیو شبکه های اجتماعی قرار دهید و یا برای دوستان خود بفرستید.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

The beauty of a womanIs not in the clothes she wears,The figure she carries,Or the way she combs her hairزیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده … ژستی که گرفتهو یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

متن زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

Live for ourselves not for showing that to others..برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جمله های کوتاه ادبی

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

متن های زیبای ادبی

You will reap what you plant in your minds farmآن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

بخوانید: متن عاشقانه انگلیسی کوتاه و بلند + عکس نوشته انگلیسی رمانتیک با ترجمه فارسی

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

the old man didnot know number of friend.آدمهارا از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

متن های مفهومی انگلیسی

Perhaps the sea’s definition of shell is pearlPerhaps the time’s definition of coal is diamondشاید مروارید، تعریف دریا از صدف استشاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی

the health of mother who stood bent on worldبه سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

 جملات انگلیسی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات انگلیسی با ترجمه

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.It is seen in the width of his arms that encircle you.قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیستبلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات انگلیسی زیبا با ترجمه

war is for living and living is for loveجنگ برای زندگیست و زندگی برای دوست داشتن

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی

Prayer is not a “spare wheel” that you pull out when in trouble, but it is a “steering wheel”, that directs the right path throughout.دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی با معنای فارسی

When you catch in a calumny, you know your real friends.هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

The kites always rise with adverse windsبادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to enjoy life every day.Difficult to give its real value…لذت بردن از زندگی آسان است..ولی ارزش واقعی دادن به آن مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to promise something to someone.Difficult is to fulfill that promise…قول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است .ولی وفای به عهد مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to say we love.Difficult is to show it every day…گفتن اینکه ما عاشقیم آسان است .ولی نشان دادن مداوم آن مشکل است .

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to criticize others.Difficult is to improve oneself…انتقاد از دیگران آسان است.ولی خودسازی مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to make mistakes.Difficult is to learn from them…ایراد گیری از دیگران آسان است.عبرت گرفتن از آنها مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to weep for a lost love.Difficult is to take care of it so not to lose it.گریه کردن برای یک عشق دیرینه آسان است.ولی تلاش برای از دست نرفتن آن مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to think about improving.Difficult is to stop thinking it and put it into action…فکر کردن برای پیشرفت آسان استمتوقف کردن فکر و رویا و عمل به آن مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to think bad of othersDifficult is to give them the benefit of the doubt…فکر بد کردن در مورد دیگران آسان است.رها ساختن آنها از شک و دودلی مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to receiveDifficult is to giveدریافت کردن آسان است.اهدا کردن مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy to read thisDifficult to followخوندن این متن آسان است .ولی پیگیری آن مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is keep the friendship with wordsDifficult is to keep it with meaningsحفظ دوستی با کلمات آسان است .حفظ آن با مفهوم کلمات مشکل است

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Life isn’t fair, but it’s still goodزندگی چندان عادلانه به نظر نمی رسد، با این حال زیباست.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

That your dreamsAre shattered,Do not be afraid.Have the courageTo pick up the pieces.And smile at the world.For dreams that areShattered can justAs easily be rebuilt.Chris Jensen))اگر رویاهایت شکستند و فروریختندبیمناک مباشبی باک چنان باش که تکه ها را برگیری،و به دنیا لبخند بزنی.چه…رویاهایی که چنین آسان می شکنند،آسان نیز از نو ساخته می شوند.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Everyone hears what you say.Friends listen to what you say.Best friends listen to what you don’t say.هر کسی چیزایی رو که شما می گین می شنوه.ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن.اما بهترین دوستانحرفایی رو که شما هرگز نمی گین می شنون.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

A friend is someone who knowsthe song in your heartand can sing it back to youwhen you have forgottenthe words.;– Unknownیه دوست، فردی است که آهنگ قلبت رو می دونهو می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنیاونا رو واسه ات بخونه.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

A real friendis one who walks inwhen the restof the world walks out.یک دوست واقعی اونیه که وقتی میادکه تموم دنیا از پیشت رفتن.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

If you live to be a hundred,I want to live to bea hundred minus one day,so I never have to livewithout you.– Winnie the Poohاگر می خوای صد سال زندگی کنیمن می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنمچون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

My father always usedto say that when you die,if you’ve got five real friends,then you’ve had a great life.;– Lee Iacoccaپدرم همیشه بهم می گه موقع مردن ،اگر پنج تا دوست واقعی داشته باشی ،اونوقت هست که زندگی بزرگی داشتی.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

Don’twalk in front of me,I may not follow.Don’t walk behind me,I may not lead.Walk beside me andbe my friend.– Albert Camusجلوی من قدم بر ندار،شاید نتونم دنبالت بیام.پشت سرم راه نرو،شاید نتونم رهرو خوبی باشم.کنارم راه بیا و دوستم باش.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید .(( آناتول فرانسDon’t believe your sense of first meeting never.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهتصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .(( پائولوکوئیلوGods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهمهم نیست چه پیش آمده ،تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان .( دیل کارنگیIt isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles..جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهعلف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است .(( امرسونWhat is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهبردن همه چیز نیست ؛ امّاتلاش برای بردن چرا .(( وئیس لومباردیWinning is nothing but trying to win is all thing.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهاگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”If you can’t be with your love, try to love who you are with.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهاز من پرسید :تو مال منی؟ گفتم:آره!مال خود خودتم. هر کاری دلت می خواد باهام بکن. گفت :هر کاری؟ گفتم:آره. ………… تنهام گذاشت و رفتHe asked me: you are mine? I told: yes, I’m yours, do what you love with me. He told: what I loved? I told: yes…he left me alone and went.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهیک شبی با یاد تو بدرودخواهم گفت و رفت خاطراتت را به جوی آب خواهم گفت و رفت/ در فرار شعرهایم یک شبی خواهم نشست/ آخرین اشعار خود را بر تو خواهم گفت و رفت/ با خیالت بر دیار قصه هارفتم ولی…One night I will say bye and will leave/ I will say your memories to the sike and will leave/ I will sit in the top of my poems one night/ I will say my last poem from you and will leave/ I went to the land of stories whit your dreams but…جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهزمانی که مرا به دنیاآوردند می گفتند همه را دوست بدار اکنون که دیوانه وار دوستش دارم می گویند فراموشش کنWhen they born me they said: “love every one” and know that I love frenzied they are saying: “forget”جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

متن و جملات انگلیسی زیبا

یک عشق عروج است و رسیدن به کمال ، یک عشق غوغای درون است و تمنای وصال ، یک عشق سکوت است و سخن گفتن چشم ،یک عشق خیال است و….خیال است و….خیالLove is an ascent and reach to perfection, a love is inside hubbub and is the request of joiner, a love is silence and eyes speaking, a love is a dream and…is a dream and…dreams…جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهاگه از یاد تو رفتم… اگه از یاد تو رفتم اگه رفتی تو زدستم اگه یاد دیگرونی …من هنوز عاشقت هستم با وجود اینکه گفتی …دیگه قهری تا قیامت با تموم سادگی هام/ گفتم اما…. به سلامت شایداین خوابه که دیدم …هر چه حرف از تو شنیدم قلب ناباور من گفت من به عشقم….نرسیدم! پیش از این نگفته بودی … غیر من کسی رو داری توی گریه توی شادی….سر رو شونه هاش بذاری تو رو می بخشم و هرگز دیگه یادت نمی افتم…. برو زیبای عزیزم … تو گرونی … من چه مفتمIf you forget me…if you forget me, if you leave me, if you are for others…I love you yet despite that you said you huff with all my purities for ever/I said but…bye! May this is just a dream…what I heard from you my beliefless heart said I didn’t receive to my love! You didn’t say before…that you have another one in your laughing in your crying except me…if you rest your head in my shoulders I forgive you and never remind you…go my beautiful darling…you are expensive …I am gratisجملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهحقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست..بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش ، بلکه به ناگفته هایش گوش کنThe fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهبرای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ایTo judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمههمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. دانتهAlways the huge blaze is from small spunkie.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جمله های کوتاه زیبای انگلیسی

مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشد. منسیوسThe big man is who has an infantine heart.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمههرگاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می دهی.ویندایرWhen you understand that you specify your aims, you will know that you make your life yourself.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهبیشترین تاثیر افراد نیک ،زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.رالف والد وامرسونWe will feel influence of good person when we lose them.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.اوریسون سوئت ماردنWe upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهخود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید.هنریواردبیچرForce yourself to be best that others expect from you.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهروح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراطMake beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهبه خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو وحیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارندOverrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهاسرار خویش به کسی مگوی زیرا سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه اید از سینه دیگران نباید انتظار امانت داشته باشدDon’t say your secrets to others, because the heart that is tired from itself secrets, shouldn’t expect others to be trustee.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهانسانها نه به نسبت تجارب خود بلکه به نسبت ظرفیتی که برای تجربه کرد دارند عاقل هستند.جرجبرناردشاوHuman is wise because of the capacity that they have for new experience not for their experiences.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهاگر ارزشهای واقعی خود رانمی شناسید خود را برای رنج آماده کنید.آنتونی رابینزIf you don’t know your real price, be ready for affliction.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهفردا و دیروزبا هم دست به یکی کردند: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده هایش مراخواب کرد. وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بودYesterday and tomorrow get friend: yesterday deceive me with its memories and tomorrow make me asleep with its behest. When I opened my eyes today was passed too.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهتمام لحظه ها زیبا هستنداین تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی….. تمام لحظه ها با نیایش همراهند. اگر همه را باسپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اوشوAll moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see…all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهجهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شماآنگاه که دنیا به شماروی آورد یاغی نشوید. و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنیدWorld is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهبه افکار خود اهمیت بدهید،این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوندOverrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهراههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرادهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به انها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی استThe ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهانسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباست. دکتر ماکارنکوWell behavior and debonair human is really beautiful.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهبخشش خوب است….بهتر از آن فراموش کردن آن استForgiving is good…but forgetting is better.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهمن کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشتI didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهاز اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیمLet’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهنشانه های هشداردهنده افسردگی: نگاه بدبینانه…. تمرکز بر روی مشکلات….. از دست دادن شوق و علاقه درزندگی….. پایین آمدن میزان انرژی….. آیه یأس خواندن…. اشکال در خواب شبانهThe warnfull signs of dumps: being pessimist, focusing on problems, loosing the happiness, being despair, having problems in night asleep.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهشش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان۶ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهشاه کلید عشق ، تسلیم استJust key of love is deference.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهداشتن کافی نیست، بایداقدام کردخواستن کافی نیست، باید کاری کردHaving sth isn’t enough, you should proceedWanting isn’t enough, you should do sth.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهبه ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادتهLook at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکترشریعتیO my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمهایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگوBelieve that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمههیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندنDo you know? A fortune that you don’t use, is others wish.

 

مطلب پیشنهادی: اسم پسرانه خارجی به همراه معنی و تلفظ صحیح نام های پسرانه زیبا

 

امیدواریم از این جملات زیبای انگلیسی لذت برده باشید و برای دوستان خود فرستاده باشید.

تعداد رای: 1 و امتیازات: 5منبع خبر

تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلبریتی

بیوگرافی کیکاووس یاکیده ؛ زندگی شخصی و هنری بازیگر و دوبلور عکس های او و همسرش

کیکاووس یاکیده


کیکاووس یاکیده

بیوگرافی کیکاووس یاکیده

کیکاووس یاکیده بازیگر، دوبلور و شاعر ایرانی متولد 20 بهمن سال 1347 است. او صدای بسیار زیبایی دارد و حتما صدای او را در مستند ها و یا فیلم و سریال ها شنیده اید. پدر او اهل بوشهر و مادرش اصالتا تهرانی است. او با تئاتر از دوران دبستان هنر را شروع کرد.

کیکاووس یاکیده

شروع دوبله

او بعد از سال ها کسب تجربه کردن در تئاتر بلاخره در سال 1369 در سن 22 سالگی در تست دوبله صدا و سیمای ایران شرکت کرد و قبول شد و سپس در این سازمان مشغول به کار شد.

کیکاووس یاکیده

انتشار کتاب

او به جز بازیگری، شاعر هم می باشد. نخستین مجموعه شعرش را به نام بانو و آخرین کولی سایه منتشر کرد.

کیکاووس یاکیده

بازی در سریال هوئش سیاه

او به دلیل بازی در سریال هوش سیاه بسیار معروف شد. هوش سیاه در سال 89 پخش شد و او در این سریال نقش جمشید کاظمی را بازی کرد.

کیکاووس یاکیده

نخستین فیلم

او برای نخستن بار در سال 1383 در قیلم زن زیادی به کارگردانی تهمینه میلانی ایفای نقش کرد و در فیلم پرمخاطب آتش بس در کنار محمدرضا گلزار و مهناز افشار به کارگردانی تهمینه میلانی ایفای نقش کرد.

او در فیلم ها و سریال های متعددی ایفای نقش کرده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قائم مقام فراهانی در نقش آقا محمد خان قاجار. آتش بس در نقش احمد. هوش سیاه ۱ و ۲ در نقش جمشید کاظمی یا کامران بوریایی. اروند در نقش سروان دادفر. کلاف در نقش سیروس. هدیه. زن زیادی. عقاب صحرا در نقش ابو بصیر. مانا. زینب. به نام گل سرخ. وزن خشک. شهر دقیانوس. سکوت مطلق. هستی (هنوز پخش نشده). آخرین لحظه (هنوز پخش نشده)

او در تئاتر هم ایفای نش داشته است و در نمایش های زیر بازی کرده است:

تئاتر ها: شازده کوچولو. روزهای زرد. پابلو نرودا.

تله تئاتر ها: اوراق شناسایی. تیغ کهنه. همه پسران من.

کیکاووس یاکیده

افتخارات

دیپلم افتخار سردبیر انجمن بین‌المللی شعر در آمریکا ۲۰۰۲

شاعر برگزیده توسط سایت poetry.com در آمریکا ۲۰۰۳

مدال شعر شایسته از سمپوزیوم شعر واشینگتن دی سی دریافت کاپ شایستگی از انجمن بین‌المللی شعر/ ۲۰۰۴ .

دریافت جایزه رویال ریل از جشنواره فیلم کانادا برای فیلم کوتاه سایه در میان دری نیمه گشوده اثر استاد یاکیده.

او صدای گیرا و رسایی دارد و دوبله های معروفی داشته است. از دوبله های معروف او می توان به دوبله صدای نقاش آمریکایی باب راس در سری برنامه های لذت نقاشی اشاره کرد. در نقش جرویس پندلتون در کارتون بابا لنگ دراز هم صدای او به یادماندنی بود. در سریال کمیسر و رکس به جای کمیسر موزر و کمیسر براندتنر حرف زد. در فیلم های سه گانه بتمن به جای کریستین بیل صحبت کرد. در کارتون وایکینگها او راوی داستان بود و در انیمیشن 3 بعدی لذت دانایی در 304 قسمت صحبت کرد.

کیکاووس یاکیده

دوبله سریال و فیلم

کمیسر و رکس…….توبیاس مورتی بتمن آغاز می‌کند…….کریستین بیل شوالیه تاریکی …….کریستین بیل شوالیه تاریکی برمی‌خیزد …….کریستین بیل بازگشت بتمن …….مایکل کیتون چارلی و کارخانه شکلات‌سازی …….جانی دپ پنجره مخفی …….جانی دپ جوخه انتحار …….یوئل کینامن مأموریت غیرممکن ۲ …….دوگری اسکات لوگان…….بوید هالبروک خون‌بها…………..گری سینایس تعادل ………کریستین بیل ماشین کار ………. کریستین بیل دردویل…….چارلی کاکس

کیکاووس یاکیده

ازدواج و همسرش

کیکاووس یاکیده متاهل است و سال ها است که ازدواج کرده است. او یک پسر به نام ایلیا دارد.

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0منبع خبر

ادامه مطلب

سلبریتی

عکس استوری ماه محرم + متن و جملات مخصوص ماه محرم 98

عکس استوری ماه محرم


عکس استوری ماه محرم

در این بخش تاپ ناز به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم عکس نوشته استوری ماه محرم 98 و عکس پروفایل ماه محرم را قرار داده ایم. متن و جملات زیبای مخصوص فرا رسیدن ماه محرم را قرار داده ایم و امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیرد.

عکس استوری و پروفایل ماه محرم + متن و جملات ماه محرمی

عکس استوری ماه محرم

متن درباره محرم و ایثار امام حسین(ع)

باز محرم شد و دلها شکست از غم زینب دل زهرا شکست

باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست

آب در این تشنگی از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست

قاسم ولیلا همه در خون شدند این چه غمی بود که دنیا شکست

محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین است

عکس استوری ماه محرم

جملات زیبا در مورد محرم و امام حسین (ع)

ماکه روز شب بسوزیم و گدازیم / دل فقط به عشق مولامون مى بازیم

اگه از دنیا بریم بشیم بهشتى / تو بهشت بازم حسینیه مى سازیم . .

عکس استوری ماه محرم

متن زیبا برای محرم

رمز قرآن از حسین آموختیم / ز آتشش ما شعله ها افروختیم

ای صبا ای پیک دور افتادگان / اشک ما را بر مزار او رسان . . .

بخوانید: متن ترکی ماه محرم و اشعار ترکی امام حسین و روز عاشورا

عکس استوری ماه محرم

جملات زیبا درباره محرم

کوچه کوچه دلم پر از غوغاست / هر طرف خیمه عزا برپاست

قدسیان سوگوار و محزونند / همه هستى سیه پوش عزاست

ماه خون و خروش و ماتم شد / ماه خون خدا محرم شد . . .

عکس استوری ماه محرم

اشعار ویژه ماه محرم

ای شده مجنون خدا السلام / شاهرگ خون خدا السلام

ای شده سرشار دلم از غمت / باز محرم شد و دل محرمت

هست نگاه نگران همه / سوی تو ای دسته گل فاطمه

ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تسلیت باد

عکس استوری ماه محرم

عکس استوری ماه محرم

خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما / باز نام تو شده زینت هر محفل ما

جز غم عشق تو ما را نبود سودایی / عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما . . .

عکس استوری ماه محرم

عکس پروفایل ماه محرم 98

چون در همه عمر داشتم حب على / آمد به سرم چهارده نور جلى

گفتم که شفیع من کدامین شماست / کردند اشارت به حسین بن على . . .

عکس استوری ماه محرم

عکس نوشته ماه محرم

هر دم به گوش می رسد آوای زنگ قافله ، این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله .

حلول ماه محرم ، ماه پژمرده شدن گلستان فاطمه تسلیت باد . التماس دعا

عکس استوری ماه محرم

متن زیبا در مورد محرم الحرام

باز محرم شدو دلها شکست از غم زینب دل زهرا شکست

باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست

آب در این تشنگی از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست

قاسم ولیلا همه در خون شدند این چه غمی بود که دنیا شکست

محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین است

عکس استوری ماه محرم

متن کوتاه و مفهومی برای محرم

ﺍﺯ ﺩﺍﻍ ﺣﺴﯿﻦ ﺍﺷﮏ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻭ ﺷﺎﻝ ﻣﺸﮑﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﺩﺍﺭﯾﻢ

عکس استوری ماه محرم

جملات زیبا در مورد ایثار امام حسین

باز محرم رسید، ماه عزای حسین

سینه‌ی ما می‌شود، کرب و بلای حسین

کاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناه

تا که بگیرم صفا، من ز صفای حسین

بخوانید: عکس های ماه محرم 98 و اس ام اس های ماه محرم

عکس استوری ماه محرم

جمله مفهومی برای عاشورا

جانت به کویر تفته دریا بخشیدهفتاد و دو گل ، به متن صحرا بخشیدبا جلوه ی کربلای عاشوراییخون تو به رنگ سرخ معنا بخشید

عکس استوری ماه محرم

اس ام اس برای ماه محرم

دل را اگر از حسین بگیرم چه کنم

بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم

فردا که کسی را به کسی کاری نیست

دامان حسین اگر نگیرم چه کنم

عکس استوری ماه محرم

جملات زیبا در مورد محرم

پیراهنی از زخم ، به تن دوخته استاین رسم ، ز حضرت غم آموخته استای سرو تماشایی ایمان ، عباسدل ، شعله به شعله ، در غمت سوخته است

عکس استوری ماه محرم

عکس نوشته استوری ماه محرم

با آب طلا نام حسین قاب کنید

با نام حسین یادی از آب کنید

خواهید مه سربلند و جاوید شوید

تا آخر عمر تکیه بر ارباب کنید

فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد

عکس استوری ماه محرم

جملات زیبا درباره ماه محرم

دل را اگر از حسین بگیرم چه کنم

بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم

فردا که کسی را به کسی کاری نیست

دامان حسین اگر نگیرم چه کنم

 

عکس استوری ماه محرم

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0منبع خبر

ادامه مطلب

سلبریتی

جملات بیو اینستاگرام و تلگرام + متن های زیبا و با مفهوم برای بخش بیو

جملات بیو اینستاگرام و تلگرام


جملات بیو اینستاگرام و تلگرام

در این بخش جملات و متن بیو اینستاگرام و تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی را آماده کرده ایم و امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیرند.

اگر می خواهید یک متن بیو خاص و متفاوت در شبکه های اجتماعی قرار دهید می توانید یکی از این انوع متن های بیو را انتخاب کنید. این متن های شاخ بسیار با معنی و مفهوم هستند.

بیو شاخ و تیکه دار و مفهومی

بیو یا بیوگرافی بخشی ویژه در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام است که می توانید یک جمله زیبا و دلخواه انتخاب کنید و به صورت مختصر در آن بنویسید.

جملات خاص مخصوص بیو

هیچ کس ما را نمی‌آرد به خاطر‌ای عجبیاد عالم می‌کنیم، اما فراموشیم ما

متن زیبا برای بیو

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـمشـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

بیوگرافی برای تلگرام با متن های تیکه دار

بـــآشِـــهشُـمــا تــو دِل بُـــرو….وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــهپَــس بَــرگـــردبُــــروووووو….

متن کوتاه برای بیو تلگرام

یاد یاران قدیم نرود از دلِ تنگ.چون هوای چمن از یاد اسیرانِ قفس

بیو تیکه دار برای شبکه های اجتماعی

هے فِلانے…وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکندَر دُنیـاے مَـــنهیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

جمله کوتاه Bio

از بس که در زمانه یکی اهل درد نیستاظهار درد خویش به دیوار می‌کنم!

جمله های زیبا برای بیو 

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ

بیو Instagram

بسی ممنونم از دشمن، که پیش دوست هر ساعتبدم می‌گوید و می‌آردم هر لحظه در یادش!

متن زیبا و پرمحتوا برای بیو 

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْوَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن Bio

هر که در سینه دلی داشت به دلداری داددل نفرین شده ماست که تنهاست هنوز

بیو تیکه دار 

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

جملات شاخ و تیکه دار برای بیوگرافی

این قآنونِ زندگی مــَــنهبـودے ، نــوشنـَبودی ، فــَــرآموش ..

جملات بیوگرافی شبکه اجتماعی

من مسئول حرفایی هستم که می‌زنمنه چیزایی که تو برداشت می‌کنی!

بیشتر بخوانید: متن بیو شاخ و خفن

 

جملات بیو اینستاگرام و تلگرام

متن زیبا و تیکه دار برای بیو

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

متن کوتاه بیو

اونی که اگه کم باشی ولت می‌کنههمونه که اگه زیاد باشی حیف و میلت می‌کنه

جمله های شاخ برای بیوگرافی 

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،الان “منفعت” جاشو گرفته

متن تیکه دار و معنادار برای بیو

هر چقدم به خودت برسیبآز به من نمیرسی

دلنوشته مفهومی بیو

سخت‌ترین نوع زندگی وقتیه کهقصه‌ات تموم شده، ولی عمرت نه …

جملات کوتاه برای بیو

زندگی امانتخاب هایماشتباهاتمدرس هایمهیچ کدام به تو مربوط نیست !

بیو برای اینستاگرام

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم

بیو کوتاه و زیبا

تو عطر کدام خوشبوترین گل جهانی؟که هر کجا می‌نویسمت شکوفه می‌دهی

متن تیکه دار برای بیو

گآھے یک دوست چنآن بآ دلت مے کندکہ دلت بدجوربرآے دشمنت تنگ مے شود

متن های زیبا و کوتاه بیو

صدای گام‌های توضربان زندگی من استبا من راه بیاهنوز تشنه زنده بودنم

جملات بیو اینستاگرام و تلگرام

جملات شاخ برای بیو شبکه های اجتماعی

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …تو ۱ “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”ﺑﺎ ۱″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”ﯾﺎ “۱ ﺣـــــــﺮﻑ.”ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”ﺍﺯﭼﺸﻤﺖﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن های خفن بیو

Haters will see you walk on water.it’s beacaus you can’t swimکسانی که ازت متنفرنحتی اگه ببینن تو داری رو آب راه میریمیگن، چون شنا کردن بلد نیستی این کارو می‌کنی!

جمله های کوتاه برای بیوگرافی

من که قید ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نیست واسم

متن تیکه دار برای بیو

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ

متن های زیبای مفهومی بیو

نزدیکت می‌شوم بوی دریا می‌آیددور که می‌شوم صدای بارانبگو تکلیفم با چشمهایت چیست؟لنگر بیندازم و عاشقی کنم، یا چتر بردارم و دلبری کنم؟

متن کوتاه و جالب برای بیو

به نام خدا و دیگر هیچ و تنها انسان باش و دیگر هیچ …!

متن شاخ و تیکه دار برای بیوگرافی

من یه دخترم!اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

بیو با معنی

We do not owe anyone an explanationuntil our decision and behavior do not hurt anyoneنیازی به توضیح نیستنه تا زمانی که تصمیم و رفتارمان به کسی آسیب نمی‌زند!

متن شاخ و سنگین

↡↡↡↡بِـــــبــــیـــــــنْ↡↡↡↡

♖اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی♜

♜ اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی♖

حتما بخوانید: متن استوری

جملات بیو اینستاگرام و تلگرام

جملات کوتاه برای بیو

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش

متن فاز سنگین بیو

اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگیتـو بـهش تـقدیـم کنـی..

بیو زیبا و شاخ 

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی که

ارزش کشیدن داشت

متن زیبا برای بیو

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد

جملات تیکه دار برای بیو

گاهی وقتا لازمه از گوشیمون بشنویم

مشترک مورد نظر آدم نمی باشد

قطع کن !

متن برای بیو 

تحویل گرفتن بعضیـــا ،زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن فاز سنگین بیو

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

جمله های فاز سنگین برای بیو

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن فاز سنگین و تیکه دار

میخوای مث ما باشی؟!هه .. موفق باشی

جملات بیو اینستاگرام و تلگرام

متن تیکه دار برای بیوگرافی تلگرام

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره

☜ بَچّه خُشگِل ☞

فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن

✘ تا تیکه پــــــــاره نَشُدی ✘

متن برای بیو 

مـا اَز اوناشـیم کـِه

↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜

بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..

بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

جملات زیبا فاز سنگین برای بیو

♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯

تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!

جملات خاص

امیدواریم از این متن های بیو و جملات مخصوص بیوگرافی اینستاگرام و تلگرام لذت برده باشید.

 

تعداد رای: 1 و امتیازات: 5منبع خبر

ادامه مطلب
تبلیغات roozbox

نظر شما چیه؟

    برترین ها